Stockholm Life samlar
life science i Stockholm

Du är här

Vilka marknader ingår?

Australien
Brasilien
Kina
Indien
Japan
Mellanöstern
Sydkorea
USA

Australien

Australien har engelska som officiellt språk och en högutbildad befolkning från över 200 länder som åtnjuter en relativt hög levnadsstandard. Australien erbjuder investerare många fördelar, bl.a. investeringsmöjligheter till låg kostnad/låg risk samt frihandelsavtal med många av sina regionala partners inklusive avtal med länder i ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) gruppen, Chile, Nya Zeeland, Singapore, Thailand och USA. Dessa bilaterala handelsavtal ger konkurrensfördelar för internationella investerare verksamma på dessa marknader.

Australien har uppfattats som en hotspot för life science i över 10 år med en ökning från 190 life science företag år 2001, till över 1000 bioteknik/medicintekniska företag 2011. Dessa fördelas på 60% röd bioteknik (hälsorelaterad), 20% grön (jordbruk och livsmedel relaterad), och omkring 4% grå bioteknik (miljörelaterad).

Sektorn består främst av små och medelstora privata och offentliga företag, lokaliserade huvudsakligen i de fem stora kuststäderna som har en mycket transparent affärsstil och förstår behovet av internationell handel. Lukrativa skatteavdrag gör Australien till ett mycket attraktivt val för utländska investerare.

73% av läkemedelsförsäljningen täcks av det nationella sjukvårdssystemet. De flesta av dessa är terapeutiska (48%) medan medicinsk utrustning och diagnostik utgör 38%.

Befolkning 22M
Area 7,7M km2
BNP 1,525 miljarder USD
400 biotechbolag, 600 medtechbolag

Brasilien
Som en del av BRIC–länderna är Brasilien en av de snabbast växande ekonomierna, där life science delen av ekonomin är diversifierad och snabbväxande, särskilt inom hälsa och djur och jordbruks bioteknik.

Brasiliens ekonomi är den sjunde största i världen och förväntas växa i en takt av 12 procent per år och består huvudsakligen (85%) av mikro- och småföretag. Inkubatorer och Science parks spelar en viktig roll för att stimulera life science start-ups. De ligger vanligtvis på en omsättning kring US$ 500 000 eller mindre, och kännetecknas av ett starkt teknikfokus och hög innovationspotential.

Strategiska företagssamarbeten är mycket attraktiva för Brasilien, eftersom bidrar till kompetens och teknikutvecklingen i landet. Det finns en hög grad av överlapp mellan de utmaningar som life science-företag ställs inför och de kunskaper och resurser som finns tillgängliga för medelstora och stora företag i landet, vilket skapar goda affärsmöjligheter för europeiska läkemedel och medicinteknikbolag.

Sjukvården är viktig för biotekniksektorn, där Brasilien bjuder på stora möjligheter både för tekniköverföring och direktinvesteringar.

Befolkning 201 M (2013)
Area 8,5M km2
BNP 2,476 miljarder USD
Värde på läkemedelssektorn: 22 miljarder USD (2010)

Kina
Efter tre decennier med världens snabbaste tillväxt, är Kinas kustområden, Peking och Shanghai samt några andra platser i östra delen av landet de mest utvecklade med storskalig högteknologisk industri -och vetenskapsparker. Detta har skapat levande internationella miljöer för forskning och utveckling. De flesta globala läkemedels-och medicinteknikföretag har nu anläggningar i Kina och med stigande tillverkningskostnader förskjuts fokus från ren produktion mot innovation och utveckling av nya produkter. Denna utveckling har påskyndats av att många kineser som återvänder från sin utbildning utomlands (oftast USA) startar nya företag.

Kina erbjuder idag stora möjligheter inom life science och sjukvårdssektorn, med en stark vetenskaplig bas på universiteten, en reformerad och expanderande hälso-och sjukvård och en kraftfull läkemedelsindustri. Efterfrågan på innovativa läkemedel ökar kontinuerligt, men en mycket segmenterad marknad och starka kulturella skillnader kan vara ett signifikant hinder för framgångsrik etablering. Kina har en ambitiös innovationsstrategi där bioteknik och läkemedelsutveckling ses som nyckelområden och där ekonomiska incitament inom denna sektor även är tillgänglig för utländska företag förutsatt att de samarbetar med kinesiska bolag. Regulatoriska frågor, t.ex. om tillstånd för marknadsföring av läkemedel och medicintekniska produkter, hanteras av den centrala myndighet CFDA. Patentskydd och IP rättsliga frågor, som historiskt sett varit ett problem i Kina, håller på att åtgärdas och förbättras. Många inhemska kinesiska företag brottas själva med detta och har gjort IP-skydd till en viktig fråga för regering och lagstiftning. Life science produkter och projekt är ofta bra skyddade på grund av sin inneboende komplexitet och den specialistkompetens som krävs, men europeiska företag bör dock inte underskatta effekterna av kulturella skillnader som kan försvåra förhandlingar med kinesiska partners.

Befolkning 1.364 miljarder (2013)
Area 9,7M km2
BNP 8,358 miljarder USD

Indien
Indien är den största demokratin i världen, och samtidigt en av de snabbast växande industrialiserade ekonomierna. Statlig politik har gynnat biotekniksektorn, som sett en tillväxt från US$ 500 milj. år 2003 till US$ 4 miljarder under 2011, en kontinuerlig årlig tillväxt på 20%.

Life science och hälsovårdssektorn har potential att växa i en takt av 25-30% och generera intäkter på 100 miljarder dollar vid 2025. I och med detta står Indien på tröskeln till ett decennium av innovation och indiska life science företag står rustad att lösa många utmaningar inom hälsa, matförsörjning och bränslesäkerhet. Dessa områden är grundläggande för Indiens förutsättningar att utvecklas till en bioekonomi. Potentialen ligger främst inom biologiska läkemedel, och då framförallt biosimilars och vaccintillverkning, stamceller, medicinsk utrustning samt diagnostik. Indien är dessutom starkt inom uppdragsforskning och tillverkning, agrobioteknik /grön bioteknik samt biosanering och bioenergi.

Indien har potential att bli ett globalt centrum för forskning och utveckling samt produktion inom alla life science områden.

Befolkning 1.243 miljarder (2013)
Area 3,3M km2
BNP 1,872 miljarder USD

Japan
Japans läkemedels och sjukvårdsmarknad är den näst största efter USA och förväntas öka väsentligt i framtiden för att möta behoven hos deras åldrande befolkning. Detta märks bl.a på att japanska staten kontinuerligt genomdriver policys för förebyggande medicin fokuserat på åldersrelaterade sjukdomar. Den japanska marknaden för medicinteknik ligger på tredje plats i världen, efter USA och Tyskland, och förväntas öka avsevärt under de kommande åren. De har en mycket konkurrensutsatt marknad för diagnostiska bildsystem och exporterar hälften av alla produkter som tillverkas. Marknaden för terapeutiska instrument är är däremot till stor del beroende av importerade produkter. Utsikterna för nya medicintekniska produkter är goda där man kan dra nytta av Japans högt utvecklade teknikbas inom elektronik och IT.

Många europeiska life science bolag drar fördel av den starka och allt öppnare japanska life science marknaden som erbjuder möjligheter till samarbeten inom flera olika vetenskapliga områden, t.ex. protein och stamcellsforskning. Framförallt är utvecklingen inom nästa generations drug delivery system (DDS), kombinationsprodukter av läkemedel/medicinteknik samt molekylär imaging inom nanomedicin på stark frammarsch. Den japanska läkemedelsindustrin visar ett aktivt intresse för samarbeten, licensaffärer, M&A och öppnar sig mer och mer för internationella partners. Europeiska små och medelstora bolag med sina innovativa produkter och tjänster värderas högt i Japan och gynnas av en snabb och uthållig lönsamhet på den japanska marknaden.

Kardiovaskulära läkemedel är det starkaste terapeutiska området men också flera nya cancer läkemedel står på tur för godkännande. Tillväxten inom bioteknikbaserade antikroppar och småmolekyl läkemedel har varit betydande och flera utländska bolag har haft enastående lönsamhet inom detta område. Den expanderande vårdsektorn erbjuder också många möjligheter inom generika och receptfria läkemedel (OTC) samt inte minst hälsotjänster.

Japan erbjuder särskilt utvecklingsstöd för bolag med läkemedel som tillgodoser stora medicinska behov men som är svårsålda t.ex orphan läkemedel, och vissa vacciner. Dessa stöd är tillgängliga även för icke-japanska företag. Stöd finns även för japanska bolag som har patent på många aktiva ingredienser i receptbelagda läkemedel som nu förväntas komma ut som generika på marknaden. Även här kan icke-japanska bolag dra nytta av stödet genom företagssamarbeten med inhemska bolag.

Befolkning 127 M (2013)
Area 0.38M km2
BNP 5,960 miljarder USD

Mellanöstern
Mellanöstern fortsätter att utvecklas med enorma möjligheter till utländska investeringar och fortsatt ekonomisk tillväxt och efterfrågan på lämpliga mediciner och sjukvård. Många av de regionala myndigheterna har riktlinjer för, och strävar efter diversifiering och uppmuntra därför utländska små och medelstora företag och multinationella bolag att investera.

Det finns en starkt växande efterfrågan på läkemedel och vårdtjänster, vilket innebär att utsikterna är utmärkta för den medicintekniska industrin och läkemedelsindustrin. Hälso-sjukvårdsmarknaden förväntas växa med en årlig tillväxt på 11% från US$ 25 miljarder år 2010 till US$ 43,9 miljarder 2015. Öppen och sluten vård förväntas stå för 82% respektive 18% av marknaden.

Mellanöstern regionen har haft en ökning i förekomsten av livsstilssjukdomar, och sjukvårdskostnaderna stiger på grund av ny och avancerad teknik samt höga läkemedelskostnader. Studier tyder på att ny medicinsk teknik höjer sjukvårdskostnaderna med 38-62%. Det finns många sjukhusbyggnads-projekt, men den största tillväxtpotentialen och outnyttjade möjligheterna ligger i mindre kliniker som sörjer för vården i lokala bostadsområden. Regionen har en lågkostnads profil som vårdgivare, vilket förväntas leda till omfattande ”sjukvårdsturism” likväl som service till den inhemska växande åldrande befolkningen.

Befolkning 120 M (2013)
Area 3,9M km2
BNP 1,740 miljarder USD

Sydkorea
Sydkorea anses idag som en av de främsta investeringsplatserna i Asien och Stillahavsområdet, med stark ekonomisk tillväxt och ett allt mer gynnsamt företagsklimat. Det finns en oerhörd tillväxtpotential inom life science industrin med ett stark statligt stöd, högutbildad befolkning och växande infrastruktur och innovationsresurser inom den akademiska och den privata sektorn.

Bioteknik-och läkemedelsindustrin har ökat dramatiskt under de senaste 10 åren sedan staten beslutade om BioVision 2016 i november 2006 som syftar till att attrahera konkurrenskraftiga nyckelteknologier och bygga upp industriell infrastruktur inom life science under en 10 årsperiod.

Sydkoreas life science sektor består av hundratals företag där över hälften ligger i huvudstaden Seoul. Som effekt av en medveten politik sker nu en geografisk diversifiering där det bildas biokluster i hela landet. Inhemska life science företag inriktar sig huvudsakligen på läkemedel-och livsmedelsbioteknik. Den hälsorelaterade sektorn står för cirka 47% av Koreas life science marknad med stor produktutveckling inom bl.a. hepatit vaccin, antibiotika m.m.

Korea stärker sin life science FoU-kapacitet inom genomik, proteomik och bioinformatik, och de genomsnittliga årliga investeringarna har ökat med över 20%, vilket bekräftar den koreanska statens avsikt att främja biotekniksektorn som i dagsläget är värd 4% av landets BNP.

Befolkning 20 M (2013)
Area 0,1M km2
BNP 1,130 miljarder USD

USA
USA är världens största ekonomi, och dess life science sektor med framförallt läkemedelsindustrin i spetsen är världsledande och svarar för nästan hälften av de globala FoU-utgifterna. Det finns ett starkt regeringsstöd för bioteknik som främjar kommersialisering av produkter för nationell och internationell handel.

USA är den största konsumenten av biotekniska produkter i hela världen, med 9 väletablerade life science kluster runt om i landet, 1.300 företag med mer än 5,5 miljoner anställda vetenskapsmän, ingenjörer och tekniker. 1,3 miljoner människor arbetar direkt inom life science och ytterligare 5,8 miljoner är aktiva inom närliggande branscher.

Life science sektorn i USA domineras av hälsorelaterade verksamheter med utveckling inom bl.a. biologiska läkemedel, vacciner och in-vitro-diagnostik. De största forskningsområden är sjukdomar där effektiva behandlingar saknas, såsom autoimmuna och infektionssjukdomar, cancer och HIV. Inom jordbrukssektorn, förväntas kommersialisering av GMO grödor ha en tillväxt på 10-15%. Andra investeringsområden på frammarsch är nanoteknik, enzymer och biobränslen där utveckling av förnybar energi och biodiesel är särskilt viktigt eftersom konventionella fossila energikällor minskar i popularitet.

Läkemedelssektorn drivs av innovationer i kombination med vetenskaplig grundforskning, vilket resulterar i USA äger immateriella rättigheterna till de flesta nyutvecklade läkemedlen. Generika och receptfria läkemdel (OTC) spelar en viktig roll i den amerikanska apoteksmarknaden och i ljuset av en åldrande befolkning och ökade vårdkostnader finns en stark drivkraft att omvandla receptbelagda läkemedel till receptfria sådana. Cirka 272 000 personer arbetar enbart inom läkemedelsindustrin som under 2010 omsatte US$ 67,4 miljarder.

Befolkning 318 M (2013)
Area 9,6M km2
BNP 16,244 miljarder USD